Prawo autorskie w meblarstwie i nie tylko
 •  12.03.2024 16:12

Prawo autorskie - czy rejestracja wzorów przemysłowych i utworów się opłaca

Czytaj więcej  
Kolejne korzystne rozstrzygnięcia sporów frankowych dla Klientów Kancelarii
 •  31.01.2024 11:04

Kolejne korzystne rozstrzygnięcia sporów frankowych dla Klientów Kancelarii

Czytaj więcej  
Niemożność osiągnięcia celu spółki jako przyczyna jej rozwiązania
 •  10.01.2024 16:52

Podstawy sądowego rozwiązania spółki w trybie art. 271 Kodeksu Spółek Handlowych

Czytaj więcej  
Brak współuczestnictwa koniecznego w sprawie CHF
 •  31.12.2023 16:44

W sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu i o zwrot nienależnych świadczeń spełnionych na jej podstawie po stronie powodowej nie zachodzi współuczestnictwo konieczne kredytobiorców.

Czytaj więcej  
Prawo pacjenta do bezpłatnej dokumentacji medycznej zgodnie z RODO
 •  06.12.2023 17:34

Każdy pacjent ma prawo do bezpłatnej pierwszej kopii swoich danych medycznych. Administrator danych nie może wymagać uzasadnienia wniosku o dostęp do tych danych. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE.

Czytaj więcej  
Czy po odszkodowanie za błędy medyczne nie będzie warto iść do Sądu ?
 •  14.09.2023 23:47

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych ma zapewnić prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Czytaj więcej  
Dyrektywa Omnibus – zarys najważniejszych zmian
 •  29.08.2023 23:13

Dyrektywa Omnibus, a więc nowe obowiązki dla e-sprzedawców oraz internetowych platform handlowych. Zmiany w przepisach dotyczących rękojmi oraz gwarancji.

Czytaj więcej  
Fundacja Rodzinna – nareszcie w Polsce, poznajmy ją bliżej
 •  17.07.2023 23:33

Gdy twoi przyszli spadkobiercy nie są w stanie lub nie mają zamiaru prowadzić rodzinnego biznesu, warto rozważyć stworzenie fundacji rodzinnej. To doskonałe rozwiązanie, które umożliwia kontynuowanie działalności biznesowej bez wymaganego osobistego zaangażowania przyszłych spadkobierców przy zapewnieniu pełnej ochrony majątku rodziny.

Czytaj więcej  
M&A – zarys transakcji & odpowiedzialność sprzedawcy
 •  17.07.2023 23:31

Transakcje zakupu udziałów lub przejęcia spółki handlowej wymagają precyzyjnie przygotowanej umowy z uwzględnieniem w szczególności przepisów kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność sprzedawcy nie może ograniczać się wyłącznie do sfery udziałów lub akcji.

Czytaj więcej  
Wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, a odpowiedzialność Zarządu
 •  17.07.2023 23:30

Możliwość odzyskania należności pieniężnej od spółki z o.o. wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego przed wytoczeniem powództwa o zapłatę tej należności - odpowiedzialność członków zarządu na zasadzie art. 299 KSH

Czytaj więcej  
Dwa wyroki TSUE korzystne dla frankowiczów / kredytobiorców walutowych umów kredytowych - CHF Olsztyn / Kancelaria frankowa Olsztyn
 •  18.06.2023 23:29

Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 – Kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej – Klauzule przeliczeniowe – Określenie kursu wymiany między tą walutą obcą a walutą krajową – Skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku – Skutki uznania umowy za nieważną w całości – Możliwość dochodzenia roszczeń wykraczających poza zwrot kwot uzgodnionych w umowie i poza zapłatę odsetek za zwłokę – Szkoda po stronie konsumenta – Niemożliwość rozporządzania kwotą miesięcznych rat przekazanych bankowi – Szkoda po stronie banku – Niemożliwość rozporządzania kwotą kapitału przekazanego konsumentowi – Odstraszający skutek zakazu stosowania nieuczciwych warunków umownych – Skuteczna ochrona konsumenta – Wykładnia sądowa przepisów krajowych

Czytaj więcej