31 Jan
31Jan

W styczniu 2024 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie zakończył dwa postępowania „frankowe” prowadzone przez Kancelarię. Każde z rozstrzygnięć było w pełni korzystne dla Klientów. 

  • 11 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił w pełnym zakresie apelację Banku ING Bank Śląski S.A. w Katowicach i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie stwierdzający nieważność umowy kredytu hipotecznego.
  • 26 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał niezwykle złożone i ciekawe orzeczenie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie o unieważnienie umowy o MILLEKREDYT DOM. W przedmiotowej sprawie apelację złożył zarówno Bank jak i nasza Kancelaria, albowiem w I instancji Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał kwestionowaną umowę kredytową w mocy, usuwając z niej jedynie klauzule abuzywne. Na skutek dwóch apelacji, Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił w pełnym zakresie apelację Banku oraz w całości podzielił argumenty apelacji Kancelarii, tym samym całkowicie zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie unieważniając umowę kredytową i zasądzając na rzecz Klientów kwotę ponad 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy).

Każdy z wyroków jest prawomocny i środki pieniężne w terminie 7 dni zostały wypłacone w całości na konta bankowe Klientów. 

  • Również w styczniu 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zapadł w I instancji wyrok oddalający w całości powództwo Banku BPH o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Klient Kancelarii w roku 2023 uzyskał prawomocny wyrok unieważniający zawartą wiele lat temu umowę kredytową w walucie CHF. Bank w odpowiedzi pozwał Kredytobiorcę o zwrot wypłaconego kapitału oraz wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału. Sąd Okręgowy w Olsztynie podzielił stanowisko Kancelarii w pełnym zakresie i uznał, że Bank nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a tym samym powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

 

Wyrok jest nieprawomocny.


Wszystkie opisane postępowania prowadził radca prawny Artur Szynaka.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.