Informacja o prywatności

Niniejsza Informacja o prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Artur Szynaka.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Szynaka, z siedzibą w Olsztynie (10-691) przy ul. Wachowskiego 5/26.

email: biuro@szynaka-kancelaria.pl

tel.: +48 505-958-568

Wszelkie pytania dotyczące Polityki, zasad korzystania ze Strony, spraw związanych z ochroną danych osobowych proszę kierować na ww. adres email.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Na mocy RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które są w moim posiadaniu i ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do uzyskania kopii lub przenoszenia danych osobowych (otrzymania ode mnie podanych danych osobowych w dostępnym formacie celem przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Należy pamiętać, że powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi i możemy być uprawnieni do odrzucenia wniosków w przypadku istnienia odstępstw. W przypadku niezadowolenia ze sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe istnieje możliwość złożenia zażalenia na stronie https://www.uodo.gov.pl/

2. Kategorie gromadzonych danych osobowych

Kancelaria gromadzi szeroko rozumiane dane osobowe, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną, w szczególności są to:

 • imię i nazwisko oraz informacje do kontaktu, takie jak adres zamieszkania lub służbowy, numer telefonu i adres email,
 • informacje biograficzne, które mają na celu potwierdzić Państwa tożsamość takie jak data urodzenia, PESEL, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, numer paszportu, narodowość i kraj siedziby,
 • informacje na temat zatrudnienia, wykształcenia, sytuacji rodzinnej lub osobistej,
 • Państwa cele związane ze skorzystaniem z usług Kancelarii,
 • informacje służące spełnieniu wymogów przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne etc.,
 • dane finansowe lub związane ze świadczeniem danych usług m.in dane związane z sytuacją majątkową i finansową Państwa lub osób, których dana czynność dotyczy, dane dotyczące Państwa działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej.

Podczas korzystania ze Strony nie są zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP.

Kancelaria może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Państwa, nie objęte powyższym katalogiem, o ile przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji zawartej umowy.

3. Sposoby gromadzenie danych osobowych:

Kancelaria gromadzi Państwa dane na wiele sposobów, między innymi:

 • na podstawie informacji przekazywanych podczas spotkań i na podstawie zawartych z nami umów
 • podczas kontaktu telefonicznego, listownego, mailowego i innych form komunikacji elektronicznej,
 • podczas wypełniania (osobistego lub przeze mnie) wszelkiej innej dokumentacji,
 • z publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich gdy zachodzi konieczność weryfikacji pozyskanych na Państwa temat informacji.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych (inne niż zgoda):

 • Przetwarzam Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia niezbędnych działań w Państwa imieniu przed podpisaniem umowy. W tym zakresie wykorzystuję Państwa dane do kontaktowania się drogą telefoniczną i elektroniczną, do sporządzenia oferty dotyczącej oferowanych usług, świadczenie usług zgodnie z zapisami umowy lub na innych ustalonych zasadach.
 • Przetwarzam Państwa dane osobowe jeśli jest to niezbędne do realizacji słusznych interesów Kancelarii, w szczególności dla administracji i zarządzania moją działalnością,
 • Przetwarzam Państwa dane osobowe także w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegam. W tym zakresie wykorzystuję dane osobowe do spełnienia wymagań zgodności i obowiązków regulacyjnych, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymogi organów podatkowych, wszelkich sądów właściwych lub organów administracji publicznej.
 • Przetwarzam Państwa dane również do celów podatkowych i rachunkowych.

5. Komu udostępniam Państwa dane osobowe

Przetwarzając Państwa dane w celu wykonania zawartej umowy oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię, a także na podstawie przepisów prawa udostępniam je w szczególności:

 • osobom trzecim, które zatrudniam w celu pomocy świadczenia usług niezależnie od rodzaju umowy i formy współpracy, działającym na rzecz i w imieniu Kancelarii,
 • profesjonalnym doradcom, jeżeli ich porada lub pomoc są niezbędne w tym tłumaczom, księgowym, informatykom,
 • podmiotom i organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności lub usługi,
 • podmiotom i organom państwowym i samorządowym, które są upoważnione do wglądu w dane na podstawie przepisów prawa,
 • sądom powszechnym i administracyjnym, którym dane osobowe ujawniane są w związku z wykonaniem podpisanej z klientem umowy,
 • podmiotom i organom, które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub rozrachunki, instytucjom lub podmiotom, które takie podmioty reprezentują,
 • podmiotom i organom, którym mogą być przekazane dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.

6. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych poza granicami Unii Europejskiej

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim w sposób określony w niniejszej Informacji o prywatności może wiązać się z przekazaniem ich poza granice Unii Europejskiej. W takich wypadkach dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie
z zachowaniem jednego z poniższych zastrzeżeń:

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 • dane osobowe są przekazywane odbiorcy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, który to jest zarejestrowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA;
  lub
 • Państwo wyraźnie wyrazili na to zgodę.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Kancelaria zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Kancelaria jako Administrator Państwa danych osobowych będzie przetwarzała Państwa dane wyłącznie przez okres, do którego jest prawnie zobowiązana i usunie je gdy minie okres ich przydatności lub okaże się, że cel który ma być osiągnięty nie wymaga już przetwarzania takich danych, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Pliki Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.

Czym są pliki cookies?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W plikach cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem,. Dzięki plikom cookies możliwa jest także analiza aktywności Użytkowników na Stronie. Pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Czy jest to konieczne?

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

9. ZMIANY

Aktualna wersja Polityki jest publikowana na Stronie.


Materiał ten ma charakter informacyjny i nie wymaga od Państwa podpisania w celu wyrażenia zgody na powyższe.