06 Dec
06Dec

Wyrok TS z 26.10.2023 r., FT (Kopia dokumentacji medycznej), C-307/22

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, każdy pacjent ma prawo do bezpłatnej pierwszej kopii swoich danych medycznych. Administrator danych nie może wymagać uzasadnienia wniosku o dostęp do tych danych, chyba że istnieje nadmierne lub ewidentnie nieuzasadnione żądanie.

W art. 12 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej: RODO) ustanowiono zasadę, że korzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z prawa dostępu do jej danych podlegających przetwarzaniu oraz do związanych z nimi informacji nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla osoby, której dane dotyczą. Ponadto ten przepis przewiduje dwa powody, dla których administrator może albo pobrać rozsądną opłatę uwzględniającą koszty administracyjne, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Powody te odnoszą się do przypadków nadużycia prawa, w których wnioski osoby, której dane dotyczą, są „ewidentnie nieuzasadnione” lub „nadmierne”, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Trybunał orzekł, że art. 12 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 i 3 RODO należy interpretować w ten sposób, iż na administratorze ciąży obowiązek bezpłatnego dostarczenia osobie, której dane dotyczą, pierwszej kopii jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu, nawet jeśli jej wniosek jest uzasadniony celem niezwiązanym z celami wskazanymi w motywie 63 zd. 1 tego rozporządzenia.

Trybunał Stwierdził także, że dentysta działający jako administrator danych musi bezpłatnie udostępnić pacjentowi pierwszą kopię danych osobowych, niezależnie od uzasadnienia wniosku.

Ograniczenia prawa dostępu do danych osobowych pacjenta mogą wystąpić jedynie w przypadku, gdy narusza to prawa i wolności innych osób oraz jest środkiem niezbędnym i proporcjonalnym.

Prawo do kopii danych obejmuje dostęp do pełnych informacji medycznych pacjenta, takich jak diagnozy, wyniki badań, oceny lekarzy oraz stosowane terapie i zabiegi. Trybunał uznał, że administrator może pobrać opłatę tylko za kolejne kopie danych, a nie za pierwszą kopię, która powinna być udostępniona bezpłatnie.

Wyrok Trybunału z dnia 26 października 2023 roku potwierdza to prawo pacjenta do bezpłatnej dokumentacji medycznej, oraz że art. 23 ust. 1 lit. i RODO należy interpretować w ten sposób, iż zakresem stosowania tego przepisu mogą być objęte przepisy krajowe przyjęte przed wejściem w życie tego rozporządzenia.


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.