Prawo pracy

Obszar prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje pomoc prawną zarówno dla Pracowników jak i Pracodawców.

POMOC PRAWNA DLA PRACOWNIKA

Pracownik z reguły jest tą „słabszą” stroną stosunku pracy. Pomoc prawna poprzedzona jest analizą okoliczności konkretnej sprawy celem określenia kierunku dalszych działań i obejmuje m.in.:

- analizę wzorca umowy o pracę i ocenę jego poprawność i zgodność z prawem pracy, czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych prawem pracy,

- wsparcie zawierania i procesu negocjacji umów menedżerskich, a więc umów szeroko pojętej kadry kierowniczej,

- analiza i ocena treści kontraktu menedżerskiego pod kątem jego trwałości i bezpieczeństwa prawnego,

- reprezentacja na etapie przedsądowym i na etapie sądowym w sprawach związanych z niesłusznym i bezprawnym zwolnieniem pracownika, jak również w przypadku niewywiązywania się przez pracodawcę ze swoich podstawowych obowiązków, takich jak w szczególności terminowa i prawidłowa zapłata wynagrodzenia, brak zapłaty za nadgodziny, w sprawach o mobbing i dyskryminację, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,

- wsparcie procesu negocjacji z Pracodawcą w przypadku naruszenia obowiązujących u pracodawcy regulaminów wewnętrznych, a w tym związane z bezpodstawnym nałożeniem kary porządkowej nagany, upomnienia.

OBSŁUGA PRAWNA PRACODAWCÓW

W ramach doraźnej lub stałej obsługi prawnej dla zakładów pracy, udzielamy porad w następującym zakresie:

- tworzenie i wdrożenie kompleksowych przepisów wewnętrznych regulujących sprawy pracownicze i przepisów dotyczących ochrony zdrowia pracownika, normujące czas pracy pracownika lub też kompleksowo opracujemy regulamin pracy, regulamin wynagradzania pracowników, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs),

- analiza potrzeb pracodawcy w zakresie stosowania umów o pracę, umowy o pracę tymczasową, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjnej, wraz z przygotowaniem draftów takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul zakazujących konkurencji czy też zobowiązujących do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aktualnych przepisów prawa pracy,

- reprezentacja zakładu pracy we wszelkich sporach sądowych z pracownikami, a w tym w szczególności prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem od pracowników roszczeń związanych z bezpodstawnym porzuceniem pracy, naruszeniami przepisów prawa pracy, czy też wyrządzeniem różnego rodzaju szkód w majątku pracodawcy.